C? ga?i to?c va?ng My? leo nu?i tha?ch th??c nguy hiê?m
-Làm ??p2015/11/25 17:19:09September 21 2018 04:52:05

C? ga?i to?c va?ng My? leo nu?i tha?ch th??c nguy hiê?m

Va?ch ?a? cao khiê?n mo?i ng???i bu?n ru?n chan tay, ca?nh ba?i biê?n mênh m?ng xanh ng??t, ?o? la? “phong ca?nh ???c ?a?o” ma? Rannveig Aamodt ????c th???ng th??c khi leo va?ch nu?i. Rannveig n?m nay 31 tu??i, la? m??t nha? leo nu?i chuyên nghiê?p. Mu?a ??ng ha?ng n?m, c? ?ê?u cu?ng ch??ng la? nhiê?p a?nh gia Nathan Welton ?i du li?ch kh??p n?i, pha?t hiê?n nhiê?u ca?nh va?ch nu?i tuyê?t ?e?p.

Yoga no?ng
-Làm ??p2015/10/30 16:28:31September 21 2018 04:52:05

Yoga no?ng

Yoga no?ng co? nghi?a la? ta?p Yoga trong m?i tr???ng nhiê?t ??? cao t?? 38-400C. Ca?c ba?i ta?p Yoga no?ng bao g??m 26 ???ng ta?c du??i chan tay, thu??c loa?i thê? thao mang ti?nh d?o dai, co? thê? ca?i thiê?n ??? de?o cu?a c??t s??ng, thi?ch h??p cho nh??ng ng???i la?m viê?c v?n pho?ng, bên ca?nh ?o?, ca?c ???ng ta?c co?n ki?ch thi?ch tr??c tiê?p hê? th??ng tha?n kinh va? c? b??p, co? thê? giu?p gia?m can.

Nh??ng ?i?a ?iê?m nha?y du? ?e?p nha?t trên thê? gi??i, i?t ra pha?i ?ê?n m??t la?n trong ???i ng???i
-Làm ??p2015/08/02 16:45:23September 21 2018 04:52:05

Nh??ng ?i?a ?iê?m nha?y du? ?e?p nha?t trên thê? gi??i, i?t ra pha?i ?ê?n m??t la?n trong ???i ng???i

Nha?y du? ca?n co? lo?ng can ?a?m va? t?? tin ma?nh me?, do ?o? nha?y du? co?n ????c coi la? “m?n thê? thao cu?a nh??ng ng???i du?ng ca?m”. Khi ba?n bay l???n trên kh?ng, nh??ng gi? ma? ba?n tr?ng tha?y ?ê?u la? ta?n h???ng nh??ng ca?i ?e?p do ba?u tr??i mang la?i cho ba?n. Nh??ng ?i?a ?iê?m nha?y du? ?e?p nha?t trên thê? gi??i, i?t ra pha?i ?ê?n m??t la?n trong ???i ng???i.

Xe ?a?p th??i trang
-Làm ??p2015/07/02 14:50:50September 21 2018 04:52:05

Xe ?a?p th??i trang

Xe ?a?p th??i trang ????c ha?n ???ng t?? trên xu??ng toa?n xe, kh?ng m??i n??i, kh?ng l?? nho?, kh?ng n??t ha?n, khung xe nhe? ?e?p, kiê?u da?ng ?a da?ng, nhiê?u ma?u s??c, co? thê? da?n d??t th??i trang phi?a tr???c. Ra?t nhiê?u chu? nhan xe ?a?p ?ê?u se? phun ma?u theo y? thi?ch cu?a mi?nh. No? t???ng tr?ng cho m??t l??i s??ng la?nh ma?nh, tha?m chi? la? m??t biê?u t???ng tra?ng tha?i.

10 n?i nha?y bungee ?i?nh nha?t thê? gi??i
-Làm ??p2015/05/15 15:12:00September 21 2018 04:52:05

10 n?i nha?y bungee ?i?nh nha?t thê? gi??i

Nha?y bungee la? m??t hoa?t ???ng gia?i tri? ngoa?i tr??i ma?o hiê?m ra?t ????c gi??i tre? yêu thi?ch 1/Ca?u treo Thung lu?ng Hoa?ng gia My?, cao 321m Ca?u treo Thung lu?ng Hoa?ng gia My? ?? tha?nh ph?? Canon, Colorado la? ca?u treo b??c qua thung lu?ng cao nha?t thê? gi??i. 2/Tha?p du li?ch Ma-cao, Trung Qu??c, cao 233m 3/?a?p Verzasca, Thu?y Si?, cao 220m 4/Ca?u Bloukrans, Nam Phi, cao 216m

Xe ?a?y la?m b??ng tru?c
-Làm ??p2015/04/22 14:28:58September 21 2018 04:52:05

Xe ?a?y la?m b??ng tru?c

Ng???i ma?u g??i ca?m 9x gia?nh ch??c v? ?i?ch leo nu?i My?
-Làm ??p2015/02/08 14:10:37September 21 2018 04:52:05

Ng???i ma?u g??i ca?m 9x gia?nh ch??c v? ?i?ch leo nu?i My?

C? Sierra Blair-Coyle, sinh n?m 1994, n?m nay 20 tu??i ba?o vê? tha?nh c?ng ch??c v? ?i?ch Gia?i leo nu?i My?. Ngoa?i gia?nh ????c ca?c gia?i th???ng trong Gia?i leo nu?i ra, c? co?n la? ng???i ma?u, ????c mo?i ng???i yêu thi?ch b??i thê? hi?nh quyê?n ru? va? b?? m??t xinh ?e?p. C? Sierra ????c ?a?o ta?o leo nu?i chuyên nghiê?p t?? n?m lên 8 tu??i, ?ê?n 12 tu??i? c? b??t ?a?u tham gia thi ?a?u. C? Sierra ra?t ma?nh da?n, m?n thi ?a?u ma? c? tham gia la? m?n leo nu?i, ra?t nguy hiê?m, co? yêu ca?u ra?t cao ???i v??i s??c ma?nh cu?a tay va? chan. La?n leo nu?i n??i tiê?ng nha?t cu?a c? la? leo lên nu?i Maui ?? Ha-oai, d???i va?ch nu?i la? so?ng biê?n cu??n cu??n.

???i ??ng Phong gia?nh ch??c v? ?i?ch ch??ng ?ua th?? ba, tr?? tha?nh ???i thuyê?n bu??m Trung Qu??c ?a?u tiên gia?nh ch??c v? ?i?ch
-Làm ??p2015/02/08 13:50:36September 21 2018 04:52:05

???i ??ng Phong gia?nh ch??c v? ?i?ch ch??ng ?ua th?? ba, tr?? tha?nh ???i thuyê?n bu??m Trung Qu??c ?a?u tiên gia?nh ch??c v? ?i?ch

H??i 7 gi?? 31 phu?t sa?ng nga?y 27/1/2015, gi?? B??c Kinh, ???i ??ng Phong Trung Qu??c tr???c tiên vê? ?i?ch, gia?nh ch??c v? ?i?ch ch??ng ?ua th?? ba t?? A-bu-da-bi ?ê?n Tam A? trong Cu??c ?ua thuyê?n bu??m vo?ng quanh thê? gi??i Volvo. ?ay la? la?n ?a?u tiên ???i thuyê?n Trung Qu??c gia?nh ch??c v? ?i?ch ch??ng ?ua trong li?ch s?? 41 n?m cu?a Cu??c ?ua na?y, gia?nh ????c ch??c v? ?i?ch ch??ng ?ua trong Cu??c ?ua thuyê?n bu??m vo?ng quanh thê? gi??i Volvo ????c coi la? “ngo?n Ch?-m?-lung-ma” trong gi??i ha?ng ha?i.

10  ba?nh ga-t? n??i tiê?ng thê? gi??i
-Làm ??p2015/01/24 17:00:57September 21 2018 04:52:05

10 ba?nh ga-t? n??i tiê?ng thê? gi??i

Ca?c loa?i ba?nh ga-t? na?y kh?ng nh??ng ngon miê?ng, ma? ch??c ch??n co?n la? ta?c pha?m nghê? thua?t.

????ng cha?y s??c ma?u 5km ( Color Me Run)
-Làm ??p2014/12/15 16:42:15September 21 2018 04:52:05

????ng cha?y s??c ma?u 5km ( Color Me Run)

La? m?n toa?n dan re?n luyê?n than thê? kê?t h??p gi??a tra?i nghiê?m ch??ng ????ng cha?y 5 km va? ????c tung phu? b??t ma?u. Co? thê? ????c coi la? m??t trong nh??ng m?n m??t nha?t trên thê? gi??i hiê?n nay. M?n thu? vi? na?y b??t ngu??n t?? My? n?m 2011, so v??i ca?c m?n cha?y ?ua truyê?n th??ng, no? nha?n ma?nh h?n ta?m quan tro?ng cu?a “tham d??, thu? vi? va? ma?u s??c”.

Ba?n da?m xem kh?ng? Ca?c b??c a?nh vê? hoa?t ???ng ngoa?i tr??i ma?o hiê?m, tha?t ha?p da?n!-2
-Làm ??p2014/11/26 17:29:42September 21 2018 04:52:05

Ba?n da?m xem kh?ng? Ca?c b??c a?nh vê? hoa?t ???ng ngoa?i tr??i ma?o hiê?m, tha?t ha?p da?n!-2

Liê?u ba?n t??ng ao ???c co? m??t chu?t ma?o hiê?m trong cu??c s??ng kh?ng? Nh?ng qua? ma?o hiê?m ch?a ch??c ?a? la? m??t viê?c t??t. Ba?n mu??n ngu? ly? trên gi???ng ta?n h???ng m??t gia?c ngu? tr?a ngon hay ?i leo tha?c n???c ?o?ng b?ng? Trong b?? a?nh sau ?ay, ?iê?u ma? nhan va?t trong a?nh theo ?u??i la? ru?ng mi?nh kinh ha?i, ba?n co? da?m th?? kh?ng?

L???t so?ng
-Làm ??p2014/11/26 16:04:43September 21 2018 04:52:05

L???t so?ng

Ba?n da?m xem kh?ng? Ca?c b??c a?nh vê? hoa?t ???ng ngoa?i tr??i ma?o hiê?m, tha?t ha?p da?n!-1
-Làm ??p2014/10/14 16:33:25September 21 2018 04:52:05

Ba?n da?m xem kh?ng? Ca?c b??c a?nh vê? hoa?t ???ng ngoa?i tr??i ma?o hiê?m, tha?t ha?p da?n!-1

Liê?u ba?n t??ng ao ???c co? m??t chu?t ma?o hiê?m trong cu??c s??ng kh?ng? Nh?ng qua? ma?o hiê?m ch?a ch??c ?a? la? m??t viê?c t??t. Ba?n mu??n ngu? ly? trên gi???ng ta?n h???ng m??t gia?c ngu? tr?a ngon hay ?i leo tha?c n???c ?o?ng b?ng? Trong b?? a?nh sau ?ay, ?iê?u ma? nhan va?t trong a?nh theo ?u??i la? ru?ng mi?nh kinh ha?i, ba?n co? da?m th?? kh?ng?

Cu??c thi b?i trong ?a?m la?y ?? B??c Ai-len
-Làm ??p2014/08/20 14:13:07September 21 2018 04:52:05

Cu??c thi b?i trong ?a?m la?y ?? B??c Ai-len

Nhiê?p a?nh gia ng???i Nga chinh phu?c to?a nha? cho?c tr??i ?? ?u-bai b??ng....tay
-Làm ??p2014/08/14 14:10:18September 21 2018 04:52:05

Nhiê?p a?nh gia ng???i Nga chinh phu?c to?a nha? cho?c tr??i ?? ?u-bai b??ng....tay

M??i ?ay, nha? nhiê?p a?nh ma?o hiê?m Nga 19 tu??i n??i tiê?ng trên ma?ng xa? h??i b??i ?a? chi?nh phu?c to?a nha? cho?c chi? b??ng tay r??i t?? chu?p a?nh tr???c ?ay la?i ?ê? la?i da?u chan mi?nh trên to?a nha? cho?c tr??i cu?a ?u-bai sau khi leo tha?nh c?ng m??t s?? toa? nha? cao ta?ng n??i tiê?ng thê? gi??i. Cu?ng gi??ng nh? mo?i la?n, nhiê?p a?nh gia na?y ?a? leo lên ?i?nh cu?a ra?t nhiê?u to?a nha? cao ta?ng n??i tiê?ng cu?a ?u-bai ma? kh?ng ca?n a?p du?ng ba?t ky? biê?n pha?p an toa?n na?o, qua ca?c ta?m a?nh ????c chu?p trên cao na?y, toa?n ca?nh tra?ng lê? cu?a tha?nh ph?? sa ma?c na?y hiê?n ra tr???c m??t mo?i ng???i m??t ca?ch hoa?n ha?o.

?i b?? kiê?u B??c ?u
-Làm ??p2014/07/04 17:33:46September 21 2018 04:52:05

?i b?? kiê?u B??c ?u

Khi ?i du li?ch B??c ?u, nê?u nhi?n tha?y co? ng???i hai tay ca?m ga?y gi??ng nh? ga?y tr???t tuyê?t ?i b?? trên ????ng, thi? ba?n ???ng c???i nhe?, ?ay la? m??t m?n thê? thao re?n luyê?n s??c khoe? m??i thi?nh ha?nh ?? chau ?u va? My? tiê?p sau Yoga va? Plilates, ????c go?i la? “?i b?? kiê?u B??c ?u”. Hiê?n nay, kiê?u ?i b?? nh? va?y cu?ng ????c gi??i tre? ra?t nhiê?u n???c chau A? nh? Nha?t Ba?n, Trung Qu??c, Ha?n Qu??c theo ?u??i.

20 khu tr???t tuyê?t l??n thê? gi??i-nu?i cao tuyê?t tr??ng ?e?p nh? tranh-2
-Làm ??p2014/06/20 14:14:07September 21 2018 04:52:05

20 khu tr???t tuyê?t l??n thê? gi??i-nu?i cao tuyê?t tr??ng ?e?p nh? tranh-2

N?m ngoa?i, ta?p chi? tr???t tuyê?t n??i tiê?ng SKI ?a? c?ng b?? ba?ng xê?p ha?ng ca?c Khu tr???t tuyê?t n?m 2013, trong top 20 Khu tr???t tuyê?t, ?a s?? phan b?? ?? khu v??c Tay ?u va? B??c My?, sau ?ay xin m??i ca?c ba?n cu?ng chu?ng t?i ca?m nha?n ne?t ?e?p cu?a ca?c khu tr???t tuyê?t na?y.

Ca?c san golf ta?i vu?ng ga?n ????ng va?nh ?ai 5 tha?nh ph?? B??c Kinh
-Làm ??p2014/06/03 14:29:17September 21 2018 04:52:05

Ca?c san golf ta?i vu?ng ga?n ????ng va?nh ?ai 5 tha?nh ph?? B??c Kinh

B??c Kinh ca? tha?y co? 11 san golf ta?i vu?ng ga?n ????ng va?nh ?ai 5, giao th?ng tiê?n l??i, thi?ch h??p th???ng th??c golf tha?nh ph??.

M?n thê? thao hiê?n ?a?i th??i th???ng nha?t: L??n n???c
-Làm ??p2014/06/03 14:27:10September 21 2018 04:52:05

M?n thê? thao hiê?n ?a?i th??i th???ng nha?t: L??n n???c

?iê?u l??i cu?a l??n n???c kh?ng nh??ng vi? thê? gi??i ky? diê?u d???i n???c ?a? mang la?i s?? h???ng thu? to l??n cho tinh tha?n con ng???i, ma? quan tro?ng h?n la? co? thê? nang cao va? ca?i thiê?n ch??c n?ng tim ph??i cu?a c? thê?, ta?i My? va? Nha?t, m?n thê? thao na?y tha?m chi? ????c coi la? m??t biê?n pha?p phu? tr?? ?iê?u tri? ung th?. Hoa?t ???ng l??n n???c chia la?m l??n chuyên nghiê?p va? l??n gia?i tri?. L??n gia?i tri? la? chi? hoa?t ???ng l??n n???c v??i mu?c ?i?ch tham quan d???i n???c va? th? gia?n gia?i tri?.

20 khu tr???t tuyê?t l??n thê? gi??i-nu?i cao tuyê?t tr??ng ?e?p nh? tranh-1
-Làm ??p2014/06/03 14:25:08September 21 2018 04:52:05

20 khu tr???t tuyê?t l??n thê? gi??i-nu?i cao tuyê?t tr??ng ?e?p nh? tranh-1

N?m ngoa?i, ta?p chi? tr???t tuyê?t n??i tiê?ng SKI ?a? c?ng b?? ba?ng xê?p ha?ng ca?c Khu tr???t tuyê?t n?m 2013, trong top 20 Khu tr???t tuyê?t, ?a s?? phan b?? ?? khu v??c Tay ?u va? B??c My?, sau ?ay xin m??i ca?c ba?n cu?ng chu?ng t?i ca?m nha?n ne?t ?e?p cu?a ca?c khu tr???t tuyê?t na?y.

Ba? me? sa?nh ?iê?u My? ta?p Yoga cu?ng con ga?i 4 tu??i-1
-Làm ??p2014/05/30 17:00:32September 21 2018 04:52:05

Ba? me? sa?nh ?iê?u My? ta?p Yoga cu?ng con ga?i 4 tu??i-1

M??i ?ay, be? Mini, 4 tu??i va? me? be?, chi? Kasperzak, 36 tu??i ?ê?u tr?? tha?nh nhan va?t hot trên ma?ng In-t?-ne?t. Chi? Kasperzak ?a? ta?p Yoga 17 n?m, d???i s?? a?nh h???ng cu?a chi?, ch??ng con thi?nh thoa?ng cu?ng ta?p cu?ng chi?. Cu?ng vi? ta?p cu?ng v??i gia ?i?nh, chi? ?a? sa?ng ta?o ra?t nhiê?u t? thê? m??i. Mini la? m??t trong hai ???a con cu?a chi?, thi?ch chu?p a?nh, cu?ng ra?t thi?ch b??t ch???c m??t s?? t? thê? cu?a me?.

Ba? me? sa?nh ?iê?u My? ta?p Yoga cu?ng con ga?i 4 tu??i-2
-Làm ??p2014/05/30 16:55:49September 21 2018 04:52:05

Ba? me? sa?nh ?iê?u My? ta?p Yoga cu?ng con ga?i 4 tu??i-2

M??i ?ay, be? Mini, 4 tu??i va? me? be?, chi? Kasperzak, 36 tu??i ?ê?u tr?? tha?nh nhan va?t hot trên ma?ng In-t?-ne?t. Chi? Kasperzak ?a? ta?p Yoga 17 n?m, d???i s?? a?nh h???ng cu?a chi?, ch??ng con thi?nh thoa?ng cu?ng ta?p cu?ng chi?. Cu?ng vi? ta?p cu?ng v??i gia ?i?nh, chi? ?a? sa?ng ta?o ra?t nhiê?u t? thê? m??i. Mini la? m??t trong hai ???a con cu?a chi?, thi?ch chu?p a?nh, cu?ng ra?t thi?ch b??t ch???c m??t s?? t? thê? cu?a me?.

Leo va?ch nu?i
-Làm ??p2014/02/18 15:24:34September 21 2018 04:52:05

Leo va?ch nu?i

Ti?m ????c m??t va?ch nu?i ?? ?ê? leo lên bên ngoa?i thiên nhiên r??ng l??n, la? theo ?u??i ly? t???ng cu?a ca?c va?n ???ng viên leo nu?i, la? co?i tinh tha?n cao nha?t cu?a nh??ng ng???i yêu thi?ch leo nu?i. Khi leo nu?i ca?n co? trang thiê?t bi? leo nu?i nh? day l?ng ?ai an toa?n va? day th??ng ba?o h?? v.v, ?ê? tra?nh xa?y ra nguy hiê?m.

M??i nga?y ta?p 20 la?n nh??ng ???ng ta?c d???i ?ay, hiê?u qua? h?n ca? u??ng thu??c
-Làm ??p2014/01/06 09:19:59September 21 2018 04:52:05

M??i nga?y ta?p 20 la?n nh??ng ???ng ta?c d???i ?ay, hiê?u qua? h?n ca? u??ng thu??c

M??i nga?y ta?p 20 la?n nh??ng ???ng ta?c d???i ?ay, hiê?u qua? h?n ca? u??ng thu??c

Ca?c m?n thê? thao ngoa?i tr??i re?n luyê?n s??c khoe? hot nha?t
-Làm ??p2014/01/01 11:23:17September 21 2018 04:52:05

Ca?c m?n thê? thao ngoa?i tr??i re?n luyê?n s??c khoe? hot nha?t

Ca?c m?n thê? thao ngoa?i tr??i re?n luyê?n s??c khoe? hot nha?t:Va?n tr???t,?i xe ?a?p,Leo nu?i,Bo?ng cha?y

Oakley ??? ra loa?i ki?nh tuyê?t m??i co? s??c ha?p da?n th??i th???ng trong ca?nh tr??i tuyê?t ?a?t b?ng
-Làm ??p2014/01/01 11:08:26September 21 2018 04:52:05

Oakley ??? ra loa?i ki?nh tuyê?t m??i co? s??c ha?p da?n th??i th???ng trong ca?nh tr??i tuyê?t ?a?t b?ng

Oakley ??? ra loa?i ki?nh tuyê?t m??i co? s??c ha?p da?n th??i th???ng trong ca?nh tr??i tuyê?t ?a?t b?ng

???c nghiên c??u loa?i gia?y thê? thao co? thê? u??n n??n t? thê? ?ê? tra?nh bi? th??ng khi cha?y
-Làm ??p2013/12/31 17:36:39September 21 2018 04:52:05

???c nghiên c??u loa?i gia?y thê? thao co? thê? u??n n??n t? thê? ?ê? tra?nh bi? th??ng khi cha?y

Fraunhofer-m??t c? quan nghiên c??u ???c ?ang nghiên c??u m??t loa?i gia?y thê? thao th?ng minh, co? thê? giu?p ng???i cha?y b?? pha?t hiê?n va? u??n n??n t? thê? cha?y kh?ng ?u?ng, qua ?o? co? thê? tra?nh bi? ca?c ph??ng ha?i th???ng tha?y khi va?n ???ng.

?
Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
黑龙江时时彩开户-皇恩娱乐 时时彩之家 内蒙快三开奖走势图 时时彩三星走势图 双色球走势图内蒙古时时彩开奖结果 江西时时彩多久出一次
十大黑彩平台排名 十大黑彩平台排名 十大黑彩平台排名 十大黑彩平台排名 十大黑彩平台排名 十大黑彩平台排名
红树林国际平台正规吗 时时彩平台上级qq 时时彩上全狐网 时时彩平台返点 时时彩试玩平台开户 永利币是真的吗
江西时时彩开奖遗漏查询 飞翔时时彩软件手机版 江西时时彩官网犯法吗 时时彩是国家开奖的吗 时时彩组6技巧 重庆时时彩追号